Εργατικό Δίκαιο

 • Προσλήψεις προσωπικού
 • Ατομικές συμβάσεις εργασίας
 • Αμοιβή εργασίας, επιδόματα, επιμίσθια
 • Επαγγελματική ασφάλιση, συνταξιοδοτικά προγράμματα, προγράμματα παροχής κινήτρων
 • Ίση μεταχείριση / εφαρμογή της αρχής καταπολέμησης διακρίσεων
 • Υγιεινή και ασφάλεια
 • Λύση – καταγγελία της συμβάσεως εργασίας
 • Οικειοθελείς αποχωρήσεις
 • Εργατικά ατυχήματα
 • Ομαδικές απολύσεις
 • Νομικός έλεγχος επιχειρήσεων εν όψει μεταβιβάσεων
 • Κανονισμοί εργασίας
 • Πειθαρχικές διαδικασίες
 • Συλλογικές διαπραγματεύσεις και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
 • Ευρωπαϊκά – Διασυνοριακά Συμβούλια Εργαζομένων
 • Παραβιάσεις εργατικής νομοθεσίας (διοικητικά πρόστιμα και ποινικές διώξεις)
 • Εξώδικοι συμβιβασμοί και συμφωνίες σε θέματα εργασιακών σχέσεων