Εμπράγματο Δίκαιο

  • Δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις αμφισβήτησης κυριότητας, νομής κλπ
  • Σύσταση και άρση εμπράγματων βαρών
  • Απαλλοτριώσεις ακινήτων
  • Διανομές ακινήτων
  • Έλεγχος τίτλων ακινήτων
  • Υποθέσεις Κτηματολογίου