Εμπορικό Δίκαιο

  • Ίδρυση εταιριών
  • Καταστατικά
  • Μεταβίβαση μετοχών
  • Νομικός έλεγχος (Due diligence)
  • Συμφωνίες μετόχων
  • Θέματα εταιρικής διακυβέρνησης
  • Νομικές συμβουλές προς τους μετόχους
  • Διάλυση και εκκαθάριση εταιριών
  • Φορολογία εταιριών