Νομικό σημείωμα

Νομικό σημείωμα

Η ιστοσελίδα αυτή του δικηγορικού γραφείου «Κωνσταντίνος Δ. Ρίζος και Συνεργάτες» απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου έχοντας χαρακτήρα και σκοπό ενημερωτικό ως προς το ιστορικό του γραφείου, τους συνεργάτες και τις υπηρεσίες που παρέχει, χωρίς να δεσμεύει ή να δημιουργεί οποιαδήποτε υποχρέωση ανάμεσα σε αυτό και το χρήστη.

Το δικηγορικό γραφείο «Κωνσταντίνος Δ. Ρίζος και Συνεργάτες» έχει την έδρα του στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας αρ. 57 και προσφέρει τις υπηρεσίες μόνο εκεί. Η οποιαδήποτε αναφορά στον διαδικτυακό τόπο σε οποιοδήποτε ζήτημα (ιδίως και όλως ειδικώς αναφορές σε παρεχόμενες υπηρεσίες ή πληροφορίες παντός είδους, αναφορές σε προσόντα ή εμπειρία οποιουδήποτε συνεργάτη, σε ζητήματα του δικηγορικού γραφείου να παράσχει οποιασδήποτε  μορφής υπηρεσία ή να επιλύσει οιοδήποτε ζήτημα) σε καμία περίπτωση δεν συνιστά ούτε δύναται να αποτελέσει νομική συμβουλή ή παροχή νομικής υπηρεσίας οποιασδήποτε  μορφής. Το δικηγορικό γραφείο και οποιοσδήποτε από τους συνεργάτες του δεν έχει, ούτε δύναται να θεωρηθεί υπό οιεσδήποτε συνθήκες ότι έχει, οποιαδήποτε ευθύνη.

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η παροχή νομικών υπηρεσιών ή συμβουλών από το δικηγορικό γραφείο  και από οποιονδήποτε συνεργάτη αυτού δύναται να λάβει χώρα μόνο κατόπιν επίσκεψής τους με ραντεβού, όπου θα εκθέσουν το θέμα που τους απασχολεί, καταθέτοντας τα σχετικά αναγκαία έγγραφα. Εκεί, θα γίνει εκτίμηση της υποθέσεώς τους και των δυνατοτήτων εξέλιξης και επίλυσης αυτής, καθώς και ρητής συμφωνίας των μερών για ανάληψη του χειρισμού της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Το δικηγορικό γραφείο «Κωνσταντίνος Δ. Ρίζος και Συνεργάτες» μέσω της ιστοσελίδας του μπορεί να ζητήσει από τους χρήστες να δηλώσουν προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, προκειμένου να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά μαζί του.

Το δικηγορικό γραφείο συλλέγει τις πληροφορίες αυτές για να ανταποκριθεί στην επικοινωνία, στα αιτήματα για εργασία και τις υπηρεσίες που ζητούν οι χρήστες. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι απόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του δικηγορικού γραφείου να αποφασίσει όλως αναιτιολογήτως εάν θα έλθει ή όχι σε επικοινωνία μαζί τους. Η επικοινωνία αυτού του είδους δεν δημιουργεί οποιαδήποτε σχέση πελατειακή, συμβουλευτική, εμπιστευτική ή επαγγελματική μεταξύ του δικηγορικού γραφείου και του χρήστη.

Το δικηγορικό γραφείο προβαίνει στη χρήση αυτών των στοιχείων μόνο για δικούς του σκοπούς, χωρίς να τα μοιράζεται με τρίτους. Έχει λάβει δε όλα τα απαραίτητα και συνήθη τεχνικά μέσα, προκειμένου να εμποδίσει εισβολή στα αρχεία του μη εξουσιοδοτημένων χρηστών.

Το δικηγορικό γραφείο δεν ευθύνεται για την πολιτική διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων στις άλλες ιστοσελίδες που περιλαμβάνονται ή προτείνονται (links+f+t) στον διαδικτυακό τόπο. Η επιλογή αυτών τους οδηγεί σε απ’ ευθείας σύνδεση μαζί τους και το κλείσιμο της τρέχουσας ιστοσελίδας.